Oferta


Oferujemy szybką budowę i montaż małych domków z bali.
Domki nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
Czas oczekiwania od momentu zamówienia do 30 dni. Domki można użytkować całorocznie.

 

Domki mogą być wykorzystywane jako:
– dodatkowa powierzchnia mieszkalna
– domki letniskowe
– domki do wynajęcia na lato
– domki dla dzieci i ich gości
– zabudowa rekreacyjna ośrodków wypoczynkowych

 

Istnieje możliwość dowolnej aranżacji wnętrza i architektury domku. Wykonamy każdy domek zgodnie z projektem szkicem zamawiającego.

 

Na domki udzielamy 20 lat gwarancji.
Perfekcyjna jakość wykonania z suszonego drzewa i najlepszych materiałów.

 

Domki są gotowe do zamieszkania posiadają wszystkie instalacje i wykończenia.

 

Koszt budowy zależy wielkości domku. Cena powierzchni mieszkalnej – 1800 zł/m2.
Cena zawiera montaż domku na działce i wszystkie materiały.

 

Cena obejmuje:
– posadowienie domku i komin
– ściany z bali
– instalacje wodną, kanalizacyjną i elektryczną
– okna drewniane dwuszybowe z parapetami drewnianymi
– drzwi sosnowe pełne
– podłogę z desek sosnowych z izolacją
– schody sosnowe
– taras, balkon zgodnie z zamówieniem.

 

 

 

 

Prawo Budowlane


Wypis z przepisów Prawa Budowlanego w sprawie warunków zwolnienia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zasad zgłoszenia budowy

Art. 29. [Zwolnienia od uzyskania pozwolenia]
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
4) altan i obiektów gospodarczych na dziatkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga,
1)budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 [oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane], oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Przykładowe projekty


Wizualizacje

Zdjęcia